Kushtet e Promocionit Essex “Look at me # Me shiko”

1) Qëllimi i aktivitetit: ROLCO BIANIL SOCIETE ANONIME, me seli në Agia Anna 111, Agios Ioannis Rentis, 18233 Attica, më poshtë referuar si «ROLCO», organizon këtë aktivitet promocional në përputhje me termat e mëposhtëm (në tekstin e mëtejmë «Termat» ), të cilët janë postuar dhe do të informohen vazhdimisht gjatë periudhes promocionale, në faqen e internetit essex.gr si dhe essex.al/terms/ (në tekstin e mëtejmë «Site»). Qëllimi i kushteve është përcaktimi i kushteve për pjesëmarrje në aktivitetin promocional për secilin person të interesuar, si dhe promovimi përkatës i fituesve në kuadër të kësaj fushate.

2) E drejta e pjesëmarrjes: Të gjithë banorët e përhershëm dhe ligjorë të Shqipërisë, të cilët kanë mbushur moshën 18 vjeç, kanë të drejtë të marrin pjesë në këtë aktivitet promocional. Përjashtohen punonjësit e promovuesit, të afërmit e tyre të gradës së parë dhe të dytë, si dhe bashkëshortët.

3) Si të përfshihen: Në mënyrë që përdoruesit të marrin pjesë në këtë aktivitet promocional, ata duhet të plotësojnë formularin e postuar në faqen https://essex.al/contest/, në përputhje me udhëzimet në faqe. Është shprehur qartë se Shoqëria Promovuese rezervon të drejtën të heqë çdo pjesëmarrje përmbajtja e të cilave është ofenduese ose në kundërshtim me ligjin ose moralin në cfarëdo mënyre. Çdo pjesëmarrës mund të fitojë vetëm një (1) herë. Pjesëmarrja e vlefshme konsiderohet të ketë ndodhur që nga fillimi i konkursit deri në fund të konkursit. Nuk kërkohet blerje e produktit për të marrë pjesë në konkurs. Perdoruesi duhet te shikoje materialin audio vizual, tu pergjigjet disa pyetjeve, te vendose te dhenat personale si dhe te ndaje rezultatin ne mediat e tij sociale.

4) Dhuratat: Dhuratat e Aktivitetit (më tej «Dhurata» ) janë 1 lavatrice per larjen e rrobave e markes Beko, 3 hekura hekurosjeje te markes Philips, 5 paketa me produkt Essex (1 pakete permban 3 cope detergjent pluhur Essex 3kg + 3 cope Detergjent te lenget Essex 1.6 Liter).
Dhuratat do të jepen ne fund te periudhes promocionale qe do te zgjase 8 jave. Promovuesi rezervon të drejtën të rrisë numrin e dhuratave ose ta tërheqë atë. Në rastin e fundit, pjesëmarrësi që e ka zgjedhur atë, nuk humbet të drejtën e tij. Promovuesi nuk është përgjegjës për ndonjë problem që mund të lindë në lidhje me ofrimin e shërbimeve të eksperiencës lidhur me dhuratat.

5) Fituesit: Në total, nëntë (9) fitues do të zgjidhen në fund te periudhes 8 javore, përmes të dhënave elektronike lidhur me kohën e pjesëmarrjes në konkurs, e cila do të mbahet në zyrat e ROLCO. Në veçanti, shpallja e fituesve do të jetë nje herë, një shpallje ne fund te konkursit dhe specifikisht të hënën pas javes se tete te aktivitetit. Emrat e fituesve mund të shpallen në faqen e «Essex Albania» në Facebook(https://www.facebook.com/pages/category/Shopping—Retail/Essex-Albania-1254721918014554/). Dhuratat janë absolutisht personale, jo të transferueshme dhe nuk mund të shkëmbehen për para ose dhurata të tjera. Mosparaqitja e një fituesi ose refuzimi i çmimit brenda afatit kohor të përcaktuar me shkrim në mesazhin personal që do t’u dërgohet secilit fitues veç e veç, pjesëmarrja e pavlefshme ose e anulluar në konkurs do të sjellë humbjen e përhershme të së drejtës për të kërkuar dhuratën. Në rast se ndonjë fitues i konkursit nuk dëshiron të pranojë dhuratën e tij ose refuzon të nënshkruajë një dokument pranimi, personi përfundimisht heq dorë nga e drejta e tij për çmimin. Ky cmim i kalon konkurrentit të ardhshëm qe do te zgjidhet si fitues mes pjesemarresve në garën më sipër dhe kështu me radhë.
Të gjitha pjesemarrjet e vlefshme do te marrin pjese për te fituar çmimet. Një pjesëmarrje e vlefshme konsiderohet të jetë ajo që (a) plotëson kërkesat e të gjitha fazave të konkursit siç përshkruhet në piken 3; (b) nuk përbën, në gjykimin e kompanisë organizuese, një produkt të ndikimit të paligjshëm teknik nga pjesëmarrësi në sistemet e shoqërisë organizatore ose në përgjithësi mashtrim ose ndërhyrje të pahijshme të pjesëmarrësit ose palës së tretë, (c) është dorëzuar dhe regjistruar në sistemet e kompanise organizative nga data dhe ora e hapjes së konkursit deri në datën dhe kohën e përfundimit të konkursit; (d) materiali i paraqitur nga pjesëmarrësi nuk e shkel ligjin, moralin e mirë apo të drejtat e palëve të treta. Kompania organizuese rezervon të drejtën për të modifikuar, tërhequr, shtyrë, revokuar dhe anuluar pas terheqjes elektronike, nëse arsyeja e pavlefshmërisë si më sipër është identifikuar ex post.
Dhuratat do te terhiqen nga fituesit prane kompanise Agna Sha ne adresen: Autostrada Tirane-Durres, km 0, Tirane.

6) Promovuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar, të revokojë, per të zgjatur ose shkurtuar kohëzgjatjen e këtij konkursi, pa njoftim të mëtejshëm, sipas gjykimit të tyre dhe të modifikojë afatet dhe datat e pjesëmarrjes dhe / ose anulojë konkursin ne raste te jashtezakonshme. Promovuesi rezervon të drejtën të anulojë hyrjen e te interesuarve që të mos marrë pjesë në konkurs, duke përfshirë edhe në rast se Mesazhe / komentet të ndikojë negativisht në imazhin e kompanise organizatore apo te shkelin rregullat e moralit mbizotërues. Në këtë rast, komentet përkatëse ose fotografia do të fshihen direkt me informacionin përkatës. Pjesëmarrësit duhet të veprojnë në mënyrë të ligjshme dhe brenda kuadrit të etikës së përdoruesit. Pas përfundimit të Konkursit, çdo detyrim i kompanisë Promovuese pushon së ekzistuari, pa ndonjë përgjegjësi ose përgjegjësi për pjesëmarrësit Kohëzgjatja e konkursit: Konkursi do të zgjasë nga 10-04-2020, 11: 00 am deri me 09-6-2020 23:59.

7) Fituesit do të informohen me një njoftim përkatës në faqen e internetit të konkursit dhe / ose me email në adresën elektronike që ata kanë deklaruar dhe / ose nëpërmjet Facebook-ut.

8) Pjesëmarrësit nuk fitojnë asnjë të drejtë mbi markat, emrat, simbolet dhe simbolet e tjera të Kompanise organizuese te Promocionit.

9) Pjesëmarrja në konkurs kërkon akses në internet me mjetet e veta teknike. Promovuesi nuk merr asnjë detyrim për të siguruar, ndihmuar në aksesin në faqet e internetit ose për të ofruar mjete ndihmese për çdo palë të interesuar. Aksesimi në faqen e internetit të Konkursit lejohet vetëm nën kushtet e funksionimit të serverit te internetit dhe kërkesat teknike dhe kërkesat e tjera të konkursit. Për më tepër, kompania organizuese e konkursit nuk është përgjegjëse për asnjë tarifë për pjesëmarrësit / përdoruesit për arsyet e mësipërme. Pjesëmarrësit shprehimisht pranojnë se kanë pranuar kushtet e regjistrimit në Facebook dhe për rrjedhojë heqin dorë nga pretendimet e tyre përkatëse kundër Organizatorit. Për më tepër, Organizatori nuk është përgjegjës për çdo mosfunksionim që ndodh në Facebook dhe ne faqen https://essex.al/contest/ qe mund te rezultoje në ndërprerje të përkohshme ose të përhershme të konkursit ose anulimit të çdo hyrje për mos-regjistrimin e postës së tyre.

10) Pjesëmarrja në konkurs merr te mireqene pëlqimin e pjesemarrësit në kuptim të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, respektimit të të dhënave dhe përpunimin e tyre për nevojat dhe për publicitet të konkursit dhe për qëllime të informimit dhe komunikimit të konkursit dhe produktet e kompanisë organizuese. Pjesëmarrësit në konkurs kanë të drejtën e tërheqjes së pëlqimit dhe të drejtën e aksesit, korrigjimit dhe / ose fshirjen e të dhënave.
11) Pjesëmarrësit në konkurs japin pëlqimin dhe autorizimin e tyre për Organizuesin për të shfaqur Konkursin dhe / ose rezultatet e tyre përmes mediave dhe mediave sociale, të cilat gjithsesi mund te jene subjekt i revokimit. Organizuesi mund të përdorë dhe të publikojë për qëllime promovuese listën e fituesve, fotografi, film dhe video, dhe të mund të përdore çdo lajm në lidhje me këtë konkurs për qëllime promovuese dhe pjesëmarrja në këtë garë automatikisht siguron dhe për këtë konsensus dhe të nxjerrë të drejtën e autorit e nevojshme të lirë dhe ka të drejtë, megjithatë, secili fitues / fituese kërkesë fshirjen e të dhënave të atij / saj pas gjashte muajsh nga perfundimi i Konkursit.

12) Pjesëmarrja në konkurs kërkon pranim të pakushtëzuar të kushteve të pjesëmarrjes dhe nënkupton terheqjen nga cdo kundershtim dhe kërkese relevante kundër Organizuesit.

13) Këto kushte të detajuara për pjesëmarrje në konkursdhe janë postuar në faqen esex.al/terms/ Perpunues i te Dhenave: Stavros Latos, adresa e e-mail slatos@rolco.gr